Choroby alergiczne 2020

Prawo w praktyce lekarskiej.

Sesja 3
29:14
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
W ramach wykładu dotyczącego prawnych aspektów w praktyce medycznej, zostały poruszone kwestie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu; dopuszczalnością wypisywania recept dla pacjentów 75+ przez lekarzy specjalistów oraz zasady dokumentowania udzielonych świadczeń.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 r., (tj. DzU 2020 r., poz. 514, 567), „lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby”. Prawem lekarza jest zatem nie tylko dokonanie oceny stanu zdrowia z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu ale również zdiagnozowanie choroby i zainicjowanie bądź kontynuowanie terapii farmakologicznej. Jednocześnie, lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz wystawić pacjentowi zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Należy jednak pamiętać, że pominięcie osobistego kontaktu z pacjentem nie daje w każdym przypadku możliwości do oceny stanu zdrowia i wdrożenia terapii. W takich przypadkach lekarz nie tyle ma prawo, co obowiązek poinformować pacjenta o konieczności nawiązania osobistego kontaktu z lekarzem.  
W kontekście dopuszczalności wypisywania recept dla seniorów należy zaznaczyć, że na chwilę obecną lekarze specjaliści i lekarze udzielający świadczeń w ramach leczenia stacjonarnego (szpitalnego) nie posiadają faktycznej możliwości w tym zakresie. Jakkolwiek z dniem 1 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy uprawniające wyżej wymienionych lekarzy do wypisywania recept z oznaczeniem „S”, tak do prawidłowego wypisania takiej recepty konieczne jest dodatkowo zweryfikowanie w systemie informatycznym, liczby i rodzaju recept jakie pacjent będący seniorem otrzymał przed wizytą u specjalisty. Funkcjonalność systemu zostanie uruchomiona dopiero z dniem 1 października 2020 roku. Oznacza to, że lekarze specjaliści i lekarze prowadzący leczenie szpitalne posiadają już formalne uprawnienia do wypisania recept z oznaczeniem „S”, ale nie dysponują narzędziem informatycznym, które musi zostać wykorzystane w związku z wystawianiem recept dla seniorów. 
Tele-wizyta przeprowadzona w ramach leczenia ambulatoryjnego musi zostać prawidłowo udokumentowana. W przeciwieństwie do tele-porady, która dotyczy udzielenia świadczeń zdrowotnych wyłącznie w związku z COVID-19, tele-wizyta wymaga sporządzenia klasycznej dokumentacji medycznej, która powinna odpowiadać wymogom Rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z 6 kwietnia 2020 roku, DzU 2020 r., poz. 666. Jakkolwiek tele-wizyta może zostać nagrana przez podmiot leczniczy, tak utworzone nagranie nie zastępuje dokumentacji medycznej. Należy podkreślić, że dokumentacja utowrzona w trakcie tele-wizyty powinna być przechowywana przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatnich wpisów w dokumentacji. Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy w trakcie tele- wizyty pacjent decyduje się na obecność osoby bliskiej, lekarz powinien odnotować ten fakt w dokumentacji zamieszczając wzmiankę, że osoba uczestnicząca wraz z pacjentem w udzielaniu świadczenia zdrowotnego została upoważniona przez pacjenta do pozyskiwania informacji medycznej dotyczącej jego osoby. 

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.